PSONI - Żory | MCH
13173
page-template-default,page,page-id-13173,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

MCH

MCH

Mieszkania Chronione

Mieszkanie Chronione powstało w 2019 roku ramach projektu „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Po zakończeniu powyższego projektu PSONI Koło w Żorach prowadziło Mieszkanie Chronione w ramach kolejnego projektu pn. „Samodzielność drogą do niezależności”. Zadanie polegało na prowadzeniu w Żorach Mieszkania Chronionego dla 7 osób z niepełnosprawnością, a w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Żory. Zadanie było realizowane w okresie od 13.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz od 04.01.2021r. do 30.04.2021r. Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej w Żorach.

Główną ideą prowadzenia Mieszkania Chronionego było zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom z niepełnosrawnością  począwszy od dnia narodzin aż do późnej starości, a także podążanie za trendem deinstytucjonalizacji w zakresie udzielanej pomocy osobom z niepełnosprawnościami i wdrażanie opieki wytchnieniowej dla ich rodzin. Prowadzenie Mieszkania Chronionego dla osób z niepełnosprawnością stanowi także praktyczną realizację prawa osób  z niepełnosprawnościami do niezależnego życia i włączenia w społeczność lokalną, o którym mowa w art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania Chronione, funkcjonując, jako małe formy wsparcia mieszkaniowego są najbardziej adekwatną do potrzeb formą wsparcia, umożliwiającą osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom wymagającym bardzo intensywnego wsparcia, największą niezależność, możliwość decydowania o sobie i pozostanie w społeczności lokalnej. Specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną są możliwe do zaspokojenia jedynie poprzez stworzenie im warunków do bezpiecznego zamieszkania, w otoczeniu osób będących w podobnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz przy zapewnieniu im wsparcia życzliwych i rozumiejących ich problemy opiekunów. Stan niepełnosprawności intelektualnej, który cechują trudności w abstrakcyjnym myśleniu, nauce, komunikowaniu się z innymi ludźmi i trudności
w relacjach społecznych, a także związane ze stanem inne choroby i niepełnosprawności sprzężone w zasadniczy sposób wpływają na wykluczenie społeczne i marginalizacje tej grupy osób.

Zamieszkanie osób z niepełnosprawnościami w Mieszkaniu Chronionym w istotny sposób wpłynęło na zmniejszenie wykluczenia społecznego tych osób oraz pozwoliło na pełniejsze i bardziej świadome uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Z dniem 01.05.2021r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach rozpoczęło realizację projektu „Samodzielnie przez życie”.  Zadanie realizowane jest  we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Śląski, w ramach konkursu pn.” Pokonamy bariery” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie treningów samodzielności mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu.

W okresie od 1 kwietnia 2023r. do 31.03.2026r. Mieszkanie Treningowe prowadzone jest w ramach projektu „Samodzielnie przez życie” edycja 2.

Adresatami Projektu jest 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności. Zadanie obejmuje prowadzenie treningów samodzielności.

Trening planowania dnia codziennego:

– przygotowanie posiłków, samoobsługi w zakresie jedzenia,

– toalety, mycia, ubierania,

– planowanie i realizowanie zakupów oraz niezbędnych prac porządkowych.

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

– nawiązywanie kontaktów z ludźmi,

– umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy poza rodziną,

– umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

Czuwanie trenera nad bezpieczeństwem Beneficjentów w porze snu.

 

 

Projektu „Samodzielnie przez życie” – edycja 2

Aktualności MCH

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress