PSONI - Żory | MCH
13173
page-template-default,page,page-id-13173,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

MCH

MCH

Mieszkania Chronione

Mieszkanie Chronione powstało w 2019 roku ramach projektu „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, realizowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

W czasie trwania w.w projektu utworzonych zostało 19 miejsc. Utworzona ilość miejsc została utrzymana również po zakończeniu realizacji projektu.

Po zakończeniu powyższego projektu PSONI Koło w Żorach prowadziło Mieszkanie Chronione
w ramach kolejnego  projektu pn. „Samodzielność drogą do niezależności”. Zadanie polegało
na prowadzeniu w Żorach Mieszkania Chronionego zlokalizowanego na parterze budynku przy
ul. Piastów Górnośląskich 4, pod nr 1 dla 7 osób z niepełnosprawnością, a w szczególności
z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Żory. Zadanie było realizowane w okresie od 13.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz od 04.01.2021r. do 30.04.2021r. Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej w Żorach.

Celem w ramach tego projektu było prowadzenie Mieszkania Chronionego oraz zapewnienie tym osobom kompleksowego wsparcia, począwszy od dnia narodzin aż do późnej starości, a także podążanie za trendem deinstytucjonalizacji w zakresie udzielanej pomocy osobom z niepełnosprawnościami i wdrażanie opieki wytchnieniowej dla ich rodzin. Prowadzenie Mieszkania Chronionego dla osób z niepełnosprawnością stanowi także praktyczną realizację prawa osób
z niepełnosprawnościami do niezależnego życia i włączenia w społeczność lokalną, o którym mowa w art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania Chronione, funkcjonując, jako małe formy wsparcia mieszkaniowego są najbardziej adekwatną do potrzeb formą wsparcia, umożliwiającą osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom wymagającym bardzo intensywnego wsparcia, największą niezależność, możliwość decydowania o sobie i pozostanie
w społeczności lokalnej. Specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną są możliwe do zaspokojenia jedynie poprzez stworzenie im warunków do bezpiecznego zamieszkania, w otoczeniu osób będących w podobnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz przy zapewnieniu im wsparcia życzliwych i rozumiejących ich problemy opiekunów. Stan niepełnosprawności intelektualnej, który cechują trudności w abstrakcyjnym myśleniu, nauce, komunikowaniu się z innymi ludźmi i trudności
w relacjach społecznych, a także związane ze stanem inne choroby i niepełnosprawności sprzężone w zasadniczy sposób wpływają na wykluczenie społeczne i marginalizacje tej grupy osób.

Zamieszkanie osób z niepełnosprawnościami w Mieszkaniu Chronionym w istotny sposób wpłynęło na zmniejszenie wykluczenia społecznego tych osób oraz pozwoliło na pełniejsze i bardziej świadome uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Z dniem 01.05.2021r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach rozpoczęło realizację projektu „Samodzielnie przez życie”.  Zadanie realizowane jest we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Śląski, w ramach konkursu pn.” Pokonamy bariery” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie treningów samodzielności mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu.

 

Aktualności MCH

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress