PSONI - Żory | PSONI – Koło w Żorach
403
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-403,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

P S O N I  Koło w Żorach

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa na terenie Żor od 1988 roku. Jest jednostką samorządową, niedochodową i samopomocową, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312148.

 

 

W ramach PSONI Koło w Żorach funkcjonują następujące placówki:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji,
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna,
 • Mieszkanie Chronione,

oraz

 • Biuro Obsługi Placówek, zapewniające obsługę administracyjną, kadrową i księgową wszystkich w.wym. placówek.

 

Rodzaje działalności PSONI Koło w Żorach

PSONI Koło w Żorach prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. 

Aktualnie PSONI Koło w Żorach prowadzi działalność odpłatną jedynie w zakresie sprzedaży przedmiotów i wyrobów wytworzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Natomiast działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie:

 • pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenia różnorodnych usług m.in. w formie placówek i wielospecjalistycznej pomocy,
 • działań fizjoterapeutycznych,
 • prowadzenia na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów, w tym: rewalidacji, wspieranie rozwoju,
 • wychowania przedszkolnego, działalności w zakresie szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzenia na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych edukacji m.in. w formie placówek,
 • prowadzenia transportu i dowozu osób,
 • działalności organizatorów turystki.

 

Organem zarządzającym w PSONI Koło w Żorach jest Zarząd Koła.

Aktualny skład Zarządu Koła PSONI w Żorach przedstawia się następująco:

 • Izabela Bester – Przewodnicząca Zarządu Koła
 • Renata Węglewska – Sekretarz Zarządu Koła
 • Zofia Turek – Skarbnik Zarządu Koła
 • Alicja Karwowska – Członek Zarządu Koła
 • Anna Biczek – Członek Zarządu Koła

 

Organem kontroli w PSONI Koło w Żorach jest Komisja Rewizyjna.

Aktualny skład komisji rewizyjnej PSONI Koło w Żorach przedstawia się następująco:

 • Aneta Jończyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Urszula Milczewska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Iwona Pope – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Członkowie PSONI Koło w Żorach.

Członkami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach są pracownicy Stowarzyszenia, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, które są podopiecznymi i wychowankami Stowarzyszenia oraz ci podopieczni Stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 rok  życia i  mają świadomość członkostwa. Na dzień 31.12.2022r. liczba członków PSONI Koło w Żorach wynosiła 107 osób.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez podejmowanie następujących działań:

 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wpierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka,
 • tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają,
 • udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym intelektualnie członkom, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty,
 • prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach,
 • prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu (m.in. w formie asystenta osobistego), różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, szkolenia zawodowego i  przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej,
 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków itp.,
 • prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia,
 • określenie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności,
 • współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi i osobami fizycznymi dla celów statutowych,
 • działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu, a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, pracowników ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, asystentów rodzić i osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich,
 • gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
 • inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress