PSONI - Żory | Nabór na asystenta osobistego osób niepełnosprawnych do projektu „Razem do samodzielności w Żorach (…)”
9897
post-template-default,single,single-post,postid-9897,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabór na asystenta osobistego osób niepełnosprawnych do projektu „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

08 sty Nabór na asystenta osobistego osób niepełnosprawnych do projektu „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, kierując się badaniem rynku, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych dla beneficjentów projektu „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Szczegóły oferty:

  • Do zadań asystenta należeć będzie udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, zamieszkałym na terenie miasta Żory. Pomoc obejmować może: wspólne spędzanie czasu wolnego, pomoc w przemieszczaniu się do różnego rodzaju miejsc użyteczności publicznej np. do lekarza lub urzędu, asysta podczas wykonywania podstawowych czynności  dnia codziennego oraz inne, wynikające z indywidualnych potrzeb poszczególnych osób korzystających ze wsparcia.
  • Z wybraną osobą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
  • Zadania asystenta osobistego realizowane będą w okresie od podpisania umowy do grudnia 2019r.
  • Usługi asystenta osobistego będą świadczone na terenie miasta Żory, zarówno w domach beneficjentów projektu, jak również w innych miejscach przez nich wyznaczonych.
  • Usługa asystencka świadczona będzie w dniach i godzinach ustalonych z beneficjentami projektu lub z ich opiekunami/rodzinami.
  • W projekcie zatrudnionych jest dwóch asystentów. Łączna ilość godzin obydwu asystentów wynosi 800 godzin na cały czas trwania projektu oraz 751 godzin na dzień opublikowania niniejszego zaproszenia.
  • Asystent osobisty zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika czynności oraz wypełniania kart realizacji usługi.

 

Wymagania:

  • Posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, stażu) lub nieformalnie (np. list motywacyjny opisujący posiadanie doświadczenie, polecenia, referencje).
  • W przypadku osób bez doświadczenia zawodowego konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o odbytym szkoleniu asystenckim w wymiarze minimum 60 godzin.
  • Otrzymanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych podstawowych (empatia, zrównoważenie emocjonalne, dyskrecja, kultura osobista) i pożądanych (umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, asertywność).

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, pokój 2.11, II piętro w terminie do dnia 16.01.2019r. do godziny 15.00, pocztą na adres Stowarzyszenia lub mailowo na adres bop.zory@psoni.org.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 43-43-678, 796-554-855, osoba do kontaktu: Monika Rogala.

 

Projekt konkursowy pod nazwą „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress