PSONI - Żory | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”.
8675
post-template-default,single,single-post,postid-8675,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”.

18 kw. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”.

Zapytanie cenowe na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w projekcie konkursowym „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT,  pn. „Razem do samodzielności w Żorach– aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się badaniem rynku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla beneficjentów projektu. Informuje się, iż działania niniejszego projektu zakładają realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przez 2 asystentów w łącznym wymiarze 800 godzin, w okresie od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.

I. Przedmiot zamówienia:

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością adresowane są do osób z niepełnosprawnościami i obejmują wspieranie osób z niepełnosprawnościami
w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

Zakłada się, że do prowadzenia usług asystenckich zatrudnionych zastanie co najmniej 2 asystentów. Maksymalna liczba godzin świadczenia usług asystenckich przewidziana dla beneficjentów projektu wynosi nie więcej niż 800 godzin, przez okres od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.

 

II. Istotne warunki zamówienia:

 1. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa cywilno-prawna o świadczenie usług asystenckich.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
 3. Usługa ma być świadczona na terenie Miasta Żory zarówno w domach beneficjentów projektu, jak i miejscach wyznaczonych przez opiekunów/rodziców osób niepełnosprawnych.
 4. Usługa asystencka będzie świadczona dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Usługa asystencka będzie świadczona w dniach i godzinach ustalonych z beneficjentami projektu lub z ich opiekunami/rodzinami.

 

III. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy z osobą z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie bądź nieformalnie;
 • posiadające pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

– podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
– pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

 • posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
 • bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie, składające się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat.

Wymagania dodatkowe:
gotowość do współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, umiejętność słuchania i nawiązywania kontaktu z innymi osobami, empatia, motywacja do pracy, dyspozycyjność.

Powyższe kwalifikacje, odbyte szkolenia, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością  powinny zostać udokumentowane poprzez załączenie:

 1. pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych

oraz

 1. świadectwa pracy, referencji, umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenia o odbytym lub odbywanym wolontariacie

lub

 1. CV, listu motywacyjnego zawierającego opis posiadanego doświadczenia (w tym np. cykliczną i długotrwałą opiekę nad członkiem rodziny), list polecający, referencje.

Z przyczyn losowych możliwe jest zastępstwo osoby świadczącej w imieniu Wykonawcy usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Osoba zastępująca zobowiązana jest posiadać kwalifikacje nie niższe niż osoba wskazana w ofercie oraz spełniać wszystkie pozostałe wymagania.

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach (44-240 Żory, ulica Piastów Górnośląskich 8) albo przesłać pocztą lub przesłać na adres mailowy bop.zory@psoni.org.pl, a następnie przesłać oryginał oferty.
 2. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferty muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne. Ceny powinny być podawane w wartości brutto.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) cena (70 % kryterium oceny)
  b) kryterium doświadczenia zawodowego (30 % kryterium oceny).
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, wyliczoną wg następującej formuły:

X = Ax70% + Dx30%

Gdzie:

X – suma punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę,
A – ilość punktów przyznanych za kryterium: cena,
D – ilość punktów przyznanych za kryterium: doświadczenie  i odbyte szkolenia.

a) Kryterium cena – waga 70%(A)

Maksymalna liczba punktów za kryterium A wynosi 100 pkt., otrzyma ją Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

A=(Amin: Aoc)x100 pkt

 Gdzie:

A- liczba punktów za kryterium cena,
Amin- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Aoc- cena oferty ocenianej.

b) Kryterium – doświadczenie i odbyte szkolenia – waga 30% (D)

Ocenie będą podlegały posiadane kwalifikacje. Maksymalna liczba punktów za kryterium D wynosi 100 pkt., otrzyma ją Oferent, który wykaże się największą liczbą godzin współpracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub godzin szkoleń asystenckich.

Pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

D=(Doc:Dmax)x100 pkt

Gdzie:

D – liczba punktów za kryterium dodatkowe kwalifikacje,
Dmax –  maksymalna ze wszystkich ofert liczba godzin współpracy z osobamiz niepełnosprawnością i/lub godzin szkoleń asystenckich,
Doc – liczba godzin współpracy z osobami z niepełnosprawnością oferty ocenianej.

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 1,00 do 100,00 pkt.
 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert przedstawiających wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

VI. Odrzucenie oferty:

 1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
  a) złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego,
  b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
  c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
  d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  e) nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanychz niniejszym postępowaniem.
 2. Nieprzedłożenie kompletu ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką(w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. Zamawiający ma prawo zażądać przedłożenia do wglądu oryginału dokumentów dotyczących złożonej oferty przed podpisaniem umowy. Ich nieprzedłożenie skutkować będzie odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
 3. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której łączna cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
 4. W przypadku niepodpisania umowy przez wybranego Wykonawcę z uwagi na najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na wykonanie zadania z kolejnym Wykonawcą, którego cena była najkorzystniejsza.
 5. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługuje mu prawo do odwołania.

 

 VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia oferty:

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje.
 2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
 4. Oferty można składać do dnia 26.04.2018r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, pok. nr 2.11 – II piętro (osobiście w godzinach pracy biura od 7.00 do 15.00) lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem – liczy się data wpływu przesyłki, nie później niż do 26.04.2018r. do godziny 15.00 – na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
 6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis Oferta na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla beneficjentów projektu  „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

 

Sporządził / osoba do kontaktu: Monika Rogala, tel. 32 43-43-678

 

Pobierz “Załączniki-nr-1,2,3,4-do-Zapytania-Ofertowego-asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej-2.pdf” Załączniki-nr-1234-do-Zapytania-Ofertowego-asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej-2.pdf – Pobrano 117 razy – 889 KB

Pobierz “Zapytanie-cenowe-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej.pdf” Zapytanie-cenowe-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej.pdf – Pobrano 113 razy – 590 KBFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress