PSONI - Żory | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie poradnictwa psychologicznego w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”
8549
post-template-default,single,single-post,postid-8549,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie poradnictwa psychologicznego w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

26 mar Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie poradnictwa psychologicznego w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

Zapytanie cenowe na świadczenie poradnictwa psychologicznego w projekcie konkursowym „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT,  pn. „Razem do samodzielności w Żorach– aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się badaniem rynku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie poradnictwa psychologicznego dla beneficjentów projektu. Informuje się, iż działania niniejszego projektu zakładają poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne w łącznym wymiarze 10 godzin miesięcznie, przez okres od 01.05.2018r. do 31.12.2019r. tj. przez 20 miesięcy trwania projektu. Liczba godzin przeznaczona na poszczególne formy wsparcia uzależniona będzie od indywidualnego zapotrzebowania beneficjentów.

 

I. Przedmiot zamówienia.

Poradnictwo psychologiczne obejmujące proces diagnozowania, profilaktykę i terapię beneficjentów projektu „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do osób i rodzin, które mają lub wykazują potrzebę rozwiązywania swoich problemów życiowych, przeżywających trudności m. in. w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Poradnictwo psychologiczne będzie obejmować także problemy funkcjonowania rodziny, a także opieki nad osobą z niepełnosprawnościami. Maksymalna liczba godzin poradnictwa psychologicznego przewidziana dla beneficjentów projektu wynosi nie więcej niż 200 godzin, przez okres jego realizacji, tj. od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.

 

II. Istotne warunki zamówienia:

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna o poradnictwo psychologiczne.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
 3. Usługa ma być świadczona na terenie Miasta Żory, tj. w siedzibie PSONI Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, w późniejszym terminie w Mieszkaniu Chronionym w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 4 lub w miejscu zamieszkania beneficjenta projektu.
 4. Porady psychologiczne świadczone będą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin i opiekunów.
 5. Usługa poradnictwa psychologicznego ma być świadczona nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez beneficjenta. Porady będą udzielane również popołudniami oraz w soboty w zależności od potrzeb beneficjentów.

 

III. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:

 1. osoby fizyczne posiadające wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
 2. osoby prawne bądź podmioty gospodarcze, które powierzyły wykonanie zadania osobie posiadającej wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

 

Wymagania dodatkowe:
gotowość do współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami, cierpliwość, umiejętność słuchania i nawiązywania kontaktu z innymi osobami, empatia, dyspozycyjność.

Powyższe kwalifikacje tj. wykształcenie powinny zostać udokumentowane.

Z przyczyn losowych możliwe jest zastępstwo osoby świadczącej w imieniu Wykonawcy poradnictwo psychologiczne, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Osoba zastępująca zobowiązana jest posiadać kwalifikacje nie niższe niż osoba wskazana w ofercie.

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach (44-240 Żory, ulica Piastów Górnośląskich 8) albo przesłać pocztą lub przesłać na adres mailowy bop.zory@psoni.org.pl, a następnie przesłać oryginał oferty.
 2. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferty muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne. Ceny powinny być podawane w wartości brutto.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu. Jedynym kryterium oceny będzie zaproponowana cena.
 2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

VI. Odrzucenie oferty:

 1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
  a) złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego,
  b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
  c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
  d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  e) nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem.
 2. Nieprzedłożenie kompletu ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. Zamawiający ma prawo zażądać przedłożenia do wglądu oryginału dokumentów dotyczących złożonej oferty przed podpisaniem umowy. Ich nieprzedłożenie skutkować będzie odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
 3. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której łączna cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
 4. W przypadku niepodpisania umowy przez wybranego Wykonawcę z uwagi na najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na wykonanie zadania z kolejnym Wykonawcą, którego cena była najkorzystniejsza.
 5. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy, nie przysługuje mu prawo do odwołania.

 

 VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia oferty:

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje.
 2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
 4. Oferty można składać do dnia 06.04.2018r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8, pokój nr 2.11 – II piętro (osobiście w godzinach pracy biura od 7.00 do 15.00) lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem – liczy się data wpływu przesyłki, nie później niż do 06.04.2018r. do godziny 15.00 – na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
 6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis Oferta na świadczenie poradnictwa psychologicznego dla beneficjentów projektu
  „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Pobierz “Załącznik-nr-1,2,3-do-Zapytania-Ofertowego-psycholog.pdf” Załącznik-nr-123-do-Zapytania-Ofertoweg-psycholog.pdf – Pobrano 137 razy – 753 KB

 

Sporządził / osoba do kontaktu: Monika Rogala, tel. 32 43-43-678

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress