PSONI - Żory | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie poradnictwa prawnego w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”
8544
post-template-default,single,single-post,postid-8544,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie poradnictwa prawnego w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

26 mar Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie poradnictwa prawnego w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

Zapytanie cenowe na świadczenie poradnictwa prawnego w projekcie konkursowym „Razem do samodzielności w Żorach- aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując jako Partner Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT,  pt. „Razem do samodzielności w Żorach– aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się badaniem rynku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie poradnictwa prawnego dla beneficjentów projektu. Informuje się, iż działania niniejszego projektu zakładają poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne w łącznym wymiarze 10 godzin miesięcznie, przez okres od 01.05.2018r. do 31.12.2019r. tj. przez 20 miesięcy trwania projektu. Liczba godzin przeznaczona na poszczególne formy wsparcia uzależniona będzie od indywidualnego zapotrzebowania beneficjentów.

I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie indywidualnego poradnictwa prawnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin/opiekunów.

Poradnictwo prawne ma być realizowane poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów oraz  pomoc przy odpisywaniu na pisma urzędowe oraz pozwy, pomoc w redagowaniu pism urzędowych w powyższym zakresie. Poradnictwo prawne nie obejmuje występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika i obrońcy. Maksymalna liczba godzin poradnictwa prawnego przewidziana dla beneficjentów projektu wynosi nie więcej niż 200 godzin, przez okres 20 miesięcy jego realizacji, tj. od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.

 

II. Istotne warunki zamówienia:

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna o obsługę prawną.
 2. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2019r.
 3. Usługa ma być świadczona na terenie Miasta Żory, tj. w siedzibie PSONI Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, w późniejszym terminie w Mieszkaniu Chronionym w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 4 lub w miejscu zamieszkania beneficjenta projektu.
 4. Porady prawne świadczone będą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin lub opiekunów.
 5. Usługa poradnictwa prawnego ma być świadczona nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez beneficjenta. Porady będą udzielane również popołudniami oraz w soboty w zależności od potrzeb beneficjentów.

 

III. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:

 1. osoby fizyczne mające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2017r. 1870, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017r., poz. 2368, z późn. zm.) tj. posiadają tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata;
 2. spółki, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1870, z późn. zm.);
 3. zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2017r., poz. 2368, z późn. zm.).

Powyższe kwalifikacje powinny zostać udokumentowane.

W przypadku złożenia oferty przez spółki, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1870, z późn. zm.), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe i zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2017r., poz. 2368, z późn. zm.), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe – przedmiotowe poradnictwo prawne winno być udzielane przez jedną wskazaną w ofercie osobę, posiadającą tytuł radcy prawnego bądź adwokata oraz spełniającą pozostałe wymagania niniejszego zapytania. Zastępstwo za taką osobę jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Jednocześnie osoba zastępująca jest zobowiązana posiadać kwalifikacje określone w niniejszym zapytaniu cenowym.

Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów, prowadzoną przez np. Okręgową Izbę Radców Prawnych/Okręgową Radę Adwokacką oraz przedłożyć dowód posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (44-240 Żory, ulica Piastów Górnośląskich 8) albo przesłać pocztą lub przesłać na adres mailowy bop.zory@psoni.org.pl, a następnie przesłać oryginał oferty.
 2. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferty muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne. Ceny powinny być podawane w wartości brutto.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu. Jedynym kryterium oceny będzie zaproponowana cena.
 2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

VI. Odrzucenie oferty:

 1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
  a) złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego,
  b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
  c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
  d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  e) nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem.
 2. Nieprzedłożenie kompletu w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. Zamawiający ma prawo zażądać przedłożenia do wglądu oryginału dokumentów dotyczących złożonej oferty przed podpisaniem umowy. Ich nieprzedłożenie skutkować będzie odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
 3. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której łączna cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
 4. W przypadku niepodpisania umowy przez wybranego Wykonawcę z uwagi na najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na wykonanie zadania z kolejnym Wykonawcą, którego cena była najkorzystniejsza.
 5. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub w przypadku odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia oferty:

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje.
 2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
 4. Oferty można składać do dnia 06.04.2018r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8, pokój nr 2.11 – II piętro (osobiście w godzinach pracy biura od 7.00 do 15.00) lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem – liczy się data wpływu przesyłki, nie później niż do 06.04.2018r. do godziny 15.00 – na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
 6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis Oferta na świadczenie poradnictwa prawnego dla beneficjentów projektu „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Pobierz “Załączniki-nr-1,2,3-do-Zapytania-Ofertowego-poradnictwo-prawne.pdf” Załączniki-nr-123-do-Zapytania-Ofertowego-poradnictwo-prawne.pdf – Pobrano 178 razy – 817 KB

 

Sporządził / osoba do kontaktu: Monika Rogala, tel. 32 43-43-678Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress