PSONI - Żory | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług trenera umiejętności w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”
8533
post-template-default,single,single-post,postid-8533,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług trenera umiejętności w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

26 mar Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług trenera umiejętności w projekcie „Razem do samodzielności w Żorach (…)”

Zapytanie cenowe na świadczenie usług treningów umiejętności  w projekcie konkursowym „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT,  pn. „Razem do samodzielności w Żorach– aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się badaniem rynku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług treningów umiejętności dla beneficjentów projektu. Informuje się, iż działania niniejszego projektu zakładają realizację treningów umiejętności przez 2 trenerów w łącznym wymiarze 180 godzin, w okresie od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Treningi umiejętności skierowane będą do osób z niepełnosprawnością intelektualną i uzależnione będą od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Treningi  mają na celu rozwój posiadanych przez uczestników umiejętności, powstrzymanie regresu, a także osiągnięcie maksymalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie m.in. samodzielności życiowej, samoobsługi, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych itp. Planuje się zorganizowanie treningów: kulinarnego, ekonomicznego, higieny osobistej, umiejętności interpersonalnych, obsługi sprzętów RTV i AGD, umiejętności planowania i spędzania czasu wolnego, umiejętności korzystania z instytucji publicznych, umiejętności korzystania ze środków komunikacji miejskiej, gospodarczego. Treningi mają na celu nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, w tym w mieszkaniach chronionych. Maksymalna liczba treningów umiejętności przewidziana dla beneficjentów projektu wynosi nie więcej niż 180 godzin, przez okres od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.

 

II. Istotne warunki zamówienia:

 1. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa o przeprowadzenie treningów umiejętności.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
 3. Usługa ma być świadczona na terenie Miasta Żory, tj. w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej (Żory, ul. Piastów Górnośląskich 6 i 8). W późniejszym etapie realizacji projektu część zajęć odbywać się będzie w mieszkaniu chronionym w Żorach, Piastów Górnośląskich 4. Część treningów odbywać się będzie poza ośrodkiem, na terenie miasta Żory. W ramach treningów przewidziane są wyjazdy do Rybnika i Jastrzębia – Zdroju.
 4. Przewiduje się możliwość realizacji treningów w godzinach popołudniowych i/lub w soboty.
 5. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej z osobą fizyczną lub z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

 

III. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne posiadające wykształcenie minimum średnie, posiadające minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 2. osoby prawne bądź podmioty gospodarcze, które powierzyły wykonanie zadania osobie posiadającej wykształcenie minimum średnie, posiadające minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Wymagania dodatkowe:

Gotowość do współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, umiejętność słuchania i nawiązywania kontaktu z innymi osobami, empatia, motywacja do pracy, dyspozycyjność.

Powyższe kwalifikacje, tj. wykształcenie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną powinny zostać udokumentowane.

Z przyczyn losowych możliwe jest zastępstwo osoby świadczącej w imieniu Wykonawcy usługę treningu umiejętności, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Osoba zastępująca zobowiązana jest posiadać kwalifikacje nie niższe niż osoba wskazana w ofercie.

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (44-240 Żory, ulica Piastów Górnośląskich 8) albo przesłać pocztą lub przesłać na adres mailowy bop.zory@psoni.org.pl, a następnie przesłać oryginał oferty.
 2. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferty muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne. Ceny powinny być podawane w wartości brutto.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) cena (70 % kryterium oceny)
  b) kryterium doświadczenia zawodowego (30 % kryterium oceny).
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, wyliczoną wg następującej formuły:

X = Ax70% + Dx30%

gdzie:

X – suma punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę,
A – ilość punktów przyznanych za kryterium: cena
D – ilość punktów przyznanych za kryterium: doświadczenie zawodowe

a) Kryterium Cena – waga 70%(A)

Maksymalna liczba punktów za kryterium A wynosi 100 pkt., otrzyma ją Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

A=(Amin: Aoc)x100 pkt

 gdzie:

A – liczba punktów za kryterium cena
Amin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Aoc – cena oferty ocenianej

b) Kryterium – dodatkowe kwalifikacje – waga 30% (D)

Ocenie będą podlegały dodatkowe kwalifikacje.

Maksymalna liczba punktów za kryterium D wynosi 100 pkt., otrzyma ją Oferent, który wykaże się największą liczbą godzin współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

D=(Doc:Dmax)x100 pkt

gdzie:

D – liczba punktów za kryterium dodatkowe kwalifikacje
Dmax –  maksymalna liczba godzin współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ze wszystkich ofert
Doc – liczba godzin współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oferty ocenianej

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 1,00 do 100,00 pkt.
 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert przedstawiających wykonanie przedmiotu zamówienia
  w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

VI. Odrzucenie oferty:

 1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
  a) złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego,
  b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
  c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
  d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  e) nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem.
 2. Nieprzedłożenie kompletu ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. Zamawiający ma prawo zażądać przedłożenia do wglądu oryginału dokumentów dotyczących złożonej oferty przed podpisaniem umowy. Ich nieprzedłożenie skutkować będzie odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
 3. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której łączna cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
 4. W przypadku niepodpisania umowy przez wybranego Wykonawcę z uwagi na najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na wykonanie zadania z kolejnym Wykonawcą, którego cena była najkorzystniejsza.
 5. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługuje mu prawo do odwołania.

 

 VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia oferty:

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje.
 2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
 4. Oferty można składać do dnia 06.04.2018r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8, pokój nr 2.11 – II piętro (osobiście w godzinach pracy biura od 7.00 do 15.00) lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem – liczy się data wpływu przesyłki, nie później niż do 06.04.2018r. do godziny 15.00 – na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
 6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis Oferta na świadczenie usług treningów umiejętności dla beneficjentów projektu  „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Pobierz “Załącznik-nr-1,2,3,4 -do-Zapytania-Ofertowego-trener.pdf” Załącznik-nr-1234-do-Zapytania-Ofertowego-trener.pdf – Pobrano 133 razy – 974 KB

 

Sporządził / osoba do kontaktu: Monika Rogala, tel. 32 43-43-678

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress