PSONI - Żory | Nabór na Beneficjenta programu Rehabilitacja 25 plus.
14751
post-template-default,single,single-post,postid-14751,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabór na Beneficjenta programu Rehabilitacja 25 plus.

10 cze Nabór na Beneficjenta programu Rehabilitacja 25 plus.

Ogłaszamy nabór na  Beneficjenta programu Rehabilitacja 25 plus.

Beneficjentem programu może zostać  niezatrudniona osoba z niepełnosprawnością  będąca absolwentem:

  1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentem SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
  2. innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:
    1. niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. ta, która w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadała orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;
    2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, która nie jest objęta rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

  W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki wymienione w ust. 3, dopuszcza się możliwość udziału w programie osoby z niepełnosprawnością:

  1. będącą  absolwentem OREW, ORW, bądź innej  placówki edukacyjnej w wieku powyżej 24 roku życia, a także osoba z niepełnosprawnością , będącą absolwentem SPdP w wieku powyżej 23 roku życia – decyzję w tej sprawie podejmuje adresat programu;
  2. będącej absolwentem OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 20 roku życia do 24 roku życia, a także osoby z  niepełnosprawnością  będącej  absolwentem SPdP w wieku powyżej 20 roku życia do 23 roku życia – decyzję w tej sprawie podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON na uzasadniony wniosek adresata programu.

 

III.  Podstawa prawna programu

Podstawą prawną  realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby  spełniające powyższe wymagania prosimy o kontakt  telefoniczny 32/43-43-678, bądź zapraszamy do siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress