PSONI - Żory | Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób  z niepełnoprawnością-edycja III”
14354
post-template-default,single,single-post,postid-14354,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób  z niepełnoprawnością-edycja III”

05 kw. Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób  z niepełnoprawnością-edycja III”

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób  z niepełnoprawnością-edycja III”.

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach ogłasza nabór do udziału w Projekcie „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób
z niepełnoprawnością – edycja 3”.

Projekt realizowany w ramach konkursu: „Działamy razem” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).

Termin realizacji projektu: 04.2023 – 03.2024

Cel projektu: Zwiększenie samodzielności oraz umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 12 osobom z niepełnosprawnościami z powiatu żorskiego. Narzędziem służącym
do osiągniecia celu projektu będzie usługa Asystenta Osobistego mająca na celu zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie wspierania aktywności, dążenia do samodzielności i życia w społeczności lojalnej.

Beneficjenci projektu: Adresatami projektu będzie 12 osób z niepełnosprawnością
z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności,
lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną oraz intelektualną, co w znaczący sposób utrudnia im udział w życiu  codziennym, skutkując wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczyć będzie 12 osób z terenu powiatu żorskiego. W przypadku niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka w wieku szkolnym), lub osoby ubezwłasnowolnionej wolę z korzystania wsparcia asystenta osobistego wyraża jej opiekun prawny.

Miejsce realizacji projektu: powiat żorski

 

Krótki opis zakresu wsparcia asystenckiego:

 • szeroko rozumiana opieka nad osobą z niepełnosprawności (zabiegi pielęgnacyjne, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego),
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Beneficjenta miejsce,
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (wyjście do kina, teatru, muzeów, na koncerty, zakupy itp.)

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • Powołanie Zespołu Projektowego,
 • nabór Beneficjentów projektu,
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
 • realizacja usługi asystenckiej.

Krótka charakterystyka projektu:

Asystenci osobiści będą świadczyć usługi asystenckie na rzecz Beneficjentów projektu –  12 osób z niepełnosprawnością z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne – dostępne w biurze Projektowym w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00.
Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia
do Biura Projektu wymaganych dokumentów:

 • aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności,
 • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania.

 

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich
8 w terminie do dnia 14.04.2023r. do godziny 15.00.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Adres Biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich
8 e-mail: bop.zory@psoni.org.pl ,tel. 32/43-43-678,Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress