PSONI - Żory | „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością-edycja II”
13970
post-template-default,single,single-post,postid-13970,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

„Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością-edycja II”

27 cze „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością-edycja II”

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób  z niepełnoprawnością-edycja II”.

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach ogłasza nabór do udziału w Projekcie „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób
z niepełnoprawnością – edycja 2”.

Projekt realizowany w ramach konkursu: „Sięgamy po sukces” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).

Termin realizacji projektu: 07.2022 – 03.2023

Cel projektu: Zwiększenie samodzielności oraz umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 16 osobom z niepełnosprawnościami z powiatu żorskiego. Narzędziem służącym
do osiągniecia celu projektu będzie usługa Asystenta Osobistego mająca na celu zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie wspierania aktywności, dążenia do samodzielności i życia w społeczności lojalnej.

Beneficjenci projektu: Adresatami projektu będzie 16 osób z niepełnosprawnością
z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności,
lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną oraz intelektualną, co w znaczący sposób utrudnia im udział w życiu  codziennym, skutkując wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczyć będzie 16 osób w wieku
od 6 do 45 roku życia z terenu powiatu żorskiego. W przypadku niepełnoletniej osoby
z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka w wieku szkolnym), lub osoby ubezwłasnowolnionej wolę z korzystania wsparcia asystenta osobistego wyraża jej opiekun prawny.

Miejsce realizacji projektu: powiat żorski 

Krótki opis zakresu wsparcia asystenckiego:

 • szeroko rozumiana opieka nad osobą z niepełnosprawności (zabiegi pielęgnacyjne, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego),
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Beneficjenta miejsce,
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (wyjście do kina, teatru, muzeów, na koncerty, zakupy itp.)

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • Powołanie Zespołu Projektowego,
 • nabór Beneficjentów projektu,
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
 • realizacja usługi asystenckiej.

Krótka charakterystyka projektu:

Asystenci osobiści będą świadczyć usługi asystenckie na rzecz Beneficjentów projektu –  16 osób z niepełnosprawnością z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne – dostępne w biurze Projektowym w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00.
Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia
do Biura Projektu wymaganych dokumentów:

 • aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności,
 • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich
8 w terminie do dnia 04.07.2022r. do godziny 15.00.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Adres Biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich
8 e-mail: bop.zory@psoni.org.pl ,tel. 32/43-43-678,

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością-edycja II

Zadanie realizowane będzie we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Śląski, w ramach konkursu pn.” Sięgamy po sukces” (zadania zlecone
z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).

 • 1

  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością-edycja II”. Zadanie realizowane będzie we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Śląski, w ramach konkursu pn.” Sięgamy po sukces” (zadania zlecone z 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).
 2. Celem Projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością-edycja II” jest zwiększenie samodzielności oraz umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 16 osobom z niepełnosprawnościami z powiatu żorskiego. Narzędziem służącym do osiągniecia celu projektu będzie usługa Asystenta Osobistego, mająca na celu zabezpieczenie potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami w zakresie wspierania ich aktywności, dążenia do samodzielności
  i życia w społeczności lokalnej.
 3. Projekt realizowany jest od 2022r. do marca 2023r.
 4. Miejsce realizacji Projektu: województwo śląskie, powiat  Żory.
 5. Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.
 6. Biuro Projektu: Placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach – Biuro Obsługi Placówek. Adres: 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.
 7. Regulamin określa:
 8. pojęcia,
 9. zasady uczestnictwa w Projekcie,
 10. zasady rekrutacji,
 11. rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu,
 12. zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

 

 • 2

  Pojęcia

 1. Projekt – Projekt pod nazwą „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób
  z niepełnoprawnością-edycja II”.
 2. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością-edycja II”.
 3. Beneficjent – to osoba, która:

 

 1. spełnia kryteria dostępu tj.:
 • zamieszkuje na terenie powiatu żorskiego,
 • posiada aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności.
 1. została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji,
 2. złożyła formularz zgłoszeniowy oraz przeszła pomyślnie proces rekrutacji,
 3. podpisała (w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny) kartę i zasady uczestnictwa w projekcie i inne wymagane dokumenty.

 

 • 3

  Zasady uczestnictwa w Projekcie

 1. Beneficjenci którzy zechcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić łącznie niżej wymienione warunki formalne:
 2. posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu żorskiego,
 3. posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności.
 4. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do przedłożenia
  w trakcie procesu rekrutacji następujących dokumentów:
 5. formularza zgłoszeniowego,
 6. oświadczenia Beneficjenta Projektu bądź rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. oświadczenie Beneficjenta Projektu bądź rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zamieszkanie na terenie powiatu żorskiego,
 8. dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnością: aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności.

 

 • 4

  Zasady rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział
  w Projekcie.
 2. Nabór na Beneficjentów ostatecznych Projektu rozpocznie się w czerwcu 2022r.
  Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiedzialny będzie Zespół Projektowy
  w składzie: Koordynator Projektu, Asystent Osobisty.
 3. Do zadań Zespołu Projektowego będzie należało opracowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji min. Regulaminu rekrutacji, formularza zgłoszeniowego, karty i zasad uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Informacja o naborze do Projektu opublikowana zostanie na stronie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach tj. psoni.zory.pl
 5. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji dostępny będzie w Biurze Projektu.
 6. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 16 Beneficjentów Projektu,
  w wieku od 6 do 45 roku życia z terenu powiatu żorskiego.
 7. Organizatorzy naboru zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru
  w momencie zrekrutowania zakładanej liczby Beneficjentów Projektu.
 8. Procedura rekrutacji obejmuje:

 

 1. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Projektu, ich rodzin/ opiekunów prawnych. Spotkanie będzie miało na celu rozpropagowanie informacji
  o realizacji Projektu – spotkanie online.
 2. Wypełnienie przez kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.
 3. Weryfikacja kryteriów formalnych. Na tym etapie będzie konieczne wyrażenie zgody przez Beneficjenta Projektu na udział w Projekcie lub przez rodzica/opiekuna prawnego. Jednocześnie wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Warunek formalny zostanie spełniony jeżeli potencjalny Beneficjent Projektu lub rodzic/opiekun prawny dostarczy do Biura Obsługi Placówek (Biura Projektu) w nieprzekraczalnym terminie wypełniony formularz wraz z oświadczeniami oraz spełni kryteria weryfikowane przez Zespół Projektowy tj. dostarczy aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu żorskiego.
 4. Ocena funkcjonowania osoby w życiu codziennym 0-5 pkt.

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy z rodzicami/ opiekunem prawnym Asystent Osobisty przyzna punkty potencjalnym Beneficjentom ostatecznym Projektu . Punktacja będzie obejmowała:

Kryteria oceny są następujące:

 • Sytuacja zdrowotna 0 (zła), 5 (bardzo dobra) pkt.
 • Sytuacja rodzinna 0 – 5 pkt.

 

 1. W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostaną osoby
  z najniższą liczbą punktów.
 2. O udziale w Projekcie Koordynator Projektu zawiadomi Beneficjentów ostatecznych, ich rodziny/opiekunów prawnych telefonicznie, drogą pisemną lub mailową.
 3. Zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych, rezerwowych oraz niezakwalifikowanych. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w przypadku posiadania wolnych miejsc w Projekcie. Dopuszcza się także prowadzenie rekrutacji uzupełniającej również
  w innych terminach (np. w przypadku wyczerpania kandydatów z listy rezerwowej).
 4. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zrezygnuje, na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 5. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie.
 6. Kwestie sporne nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach oraz Koordynatora

 

 • 5

Wsparcie oferowane w ramach Projektu

 1. Wsparcie Beneficjentów ostatecznych Projektu będzie miało formę usług Asystenta Udzielane będzie w zależności od indywidualnych potrzeb każdego Beneficjenta
  i polegać będzie na: wsparciu w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania zawodowego, edukacyjnego i społecznego (m.in. pomoc w dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne, pomoc w dojazdach w wybrane przez Beneficjenta miejsce np. dom, szkoła, praca, kościół, lekarz, urzędy, sklep, rodzina, znajomi, pomoc w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej i rehabilitacji, pomoc
  w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych np. basen, doraźna pomoc w domu). Zakres wsparcia, sposób świadczenia usługi oraz wymiar godzinowy usługi Asystenta Osobistego uzależnione będą od indywidualnych potrzeb oraz możliwości Beneficjentów ostatecznych Projektu, nie więcej jednak niż 300 sesji (jednogodzinnych) przypadająca na jednego Beneficjenta w czasie trwania Projektu.
 2. Usługa Asystenta Osobistego realizowana będzie w sposób zindywidualizowany,
  z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, wieku oraz indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Wszelkie realizowane działania, podjęte przez osoby uczestniczące w Projekcie, będą miały na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością.
 3. Usługa Asystenta Osobistego ma umożliwić osobom z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub sensoryczną samodzielne, aktywne funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
 4. Przez Usługi Asystenta Osobistego rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonywać samodzielnie. Asystenci Osobiści poprzez swoje usługi pełnią funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej osoby
  z niepełnosprawnością. Praca Asystentów Osobistych polegać będzie na: umiejętnym diagnozowaniu warunków życia Beneficjentów ostatecznych Projektu i dążeniu do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych), współuczestniczeniu w opracowaniu i współtworzeniu Indywidualnych Planów Działania (IPD), udzielanie porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb
  i rozwiązywania problemów, szeroko rozumianej opiece, motywowaniu do podjęcia rehabilitacji, stosowaniu w razie potrzeby zabiegów pielęgnacyjnych, udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, wspomaganiu
  w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, pomocy w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu, pomocy w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością, towarzyszeniu Beneficjentom ostatecznym Projektu w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp., wspólnym spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.

 

 • 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. Każdy zakwalifikowany Beneficjent może zrezygnować z udziału w Projekcie informując o tym pisemnie bądź osobiście pracownika Projektu. Rezygnacja z udziału w Projekcie po przystąpieniu do Projektu, wymaga uzasadnienia w formie pisemnej i złożenia rezygnacji
  w siedzibie Biura Projektu.
 2. W przypadku rezygnacji Beneficjenta opisanej w pkt 1, Zespół Projektowy kwalifikuje do Projektu osobę z listy rezerwowej.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2022r.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
  w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu,
  a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
 3. Beneficjent Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 Beneficjentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec realizatora Projektu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu o miejscu zamieszkania.

Pobierz “PSONI-adres_zamieszkania” PSONI-adres_zamieszkania.pdf – Pobrano 34 razy – 183 KB

Pobierz “PSONI-formularz_zgłoszeniowy_rodo” PSONI-formularz_zgłoszeniowy_rodo.pdf – Pobrano 45 razy – 171 KB

Pobierz “PSONI-Informacja_o_nadobrze_beneficjentów” PSONI-Informacja_o_nadobrze_beneficjentów.pdf – Pobrano 55 razy – 214 KBFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress