PSONI - Żory | Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością”
12554
post-template-default,single,single-post,postid-12554,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością”

13 sie Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością”

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób  z niepełnoprawnością”.

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach ogłasza nabór uczestników do udziału w Projekcie „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością”.

 • Projekt realizowany w ramach konkursu:
  „Kierunek Aktywność” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).
 • Termin realizacji projektu:
  01.08.2020r. – 31.03.2021r.
 • Cel projektu: Zwiększenie samodzielności oraz umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 7 osobom z niepełnosprawnościami z powiatu żorskiego. Narzędziem służącym do osiągnięcia celu projektu będzie usługa Asystenta Osobistego, mająca na celu zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie wspierania aktywności, dążenia do samodzielności i życia w społeczności lojalnej.
 • Beneficjenci projektu:
  Adresatami projektu będzie 7 osób z niepełnosprawnością z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną oraz intelektualną, co w znaczący sposób utrudnia im udział w życiu  codziennym, skutkując wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczyć będzie 7 osób w wieku od 7 do 45 roku życia z terenu powiatu żorskiego. W przypadku niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka w wieku szkolnym) lub osoby ubezwłasnowolnionej wolę z korzystania wsparcia asystenta osobistego wyraża jej opiekun prawny.
 • Miejsce realizacji projektu: powiat żorski.
 • Krótki opis zakresu wsparcia asystenckiego:
  – szeroko rozumiana opieka nad osobą z niepełnosprawności (zabiegi pielęgnacyjne, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego,
  – pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Beneficjenta miejsce,
  – pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  – pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
  – pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami,
  – pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (wyjście do kina, teatru, muzeów, na koncerty, zakupy itp.)
 • Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
  Powołanie Zespołu Projektowego, nabór Beneficjentów projektu, opracowanie Indywidualnych Planów Działania, realizacja usługi asystenckiej i porad Psychologa.
 • Krótka charakterystyka projektu:
  Asystenci osobiści będą świadczyć usługi asystenckie na rzecz Beneficjentów projektu – 7 osób z niepełnosprawnością z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności.
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu wymaganych dokumentów:
  – aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności,
  – formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 • Miejsce i termin składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8 w terminie do dnia
  21.08.2020r. do godziny 14.00.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Adres Biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8, e-mail: bop.zory@psoni.org.pl ,tel. 32/43-43-678

 

Projekt „Asystent Osobisty drogą do samodzielności osób z niepełnoprawnością” jest realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Śląski, w ramach konkursu pn.” Kierunek Aktywność” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress