PSONI - Żory | Nabór na wolne stanowiska opiekunów w mieszkaniu chronionym
10258
post-template-default,single,single-post,postid-10258,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabór na wolne stanowiska opiekunów w mieszkaniu chronionym

16 kw. Nabór na wolne stanowiska opiekunów w mieszkaniu chronionym

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT,  pn. „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowiska opiekunów w mieszkaniu chronionym.

1.Nazwa i adres jednostki:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8

2. Określenie stanowiska:

Opiekun w mieszkaniu chronionym – łącznie 5 etatów

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

– doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub wolontariacie) lub nieformalnie (list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny; polecenie, referencje),

– posiadanie predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych takich jak: empatia, zrównoważenie emocjonalne, zaradność, solidność, cierpliwość, serdeczność, wrażliwość na potrzeby innych osób, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność słuchania oraz umiejętność zachowań asertywnych,

– otrzymanie w procesie rekrutacji pozytywnej opinii psychologa, potwierdzającej posiadanie ww. predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych,

– umiejętność planowania pracy, umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.

4. Opis stanowiska – zakres wykonywanych zadań:

Do obowiązków opiekuna w mieszkaniu chronionym należeć będzie:

– organizacja działania mieszkania chronionego, zarządzanie mieszkaniem i nadzór nad jego właściwym funkcjonowaniem,

– wspieranie mieszkańców mieszkania chronionego tj. osób z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) w wykonywaniu czynności dnia codziennego np. w czynnościach samoobsługowych takich jak ubieranie się, dbałość o higienę osobistą, pomoc w przemieszczaniu się, w przygotowywaniu posiłków, pomoc w pracach domowych, w gospodarowaniu budżetem, w zagospodarowaniu czasu wolnego itp.,

– udzielanie mieszkańcom pomocy i wskazanie sposobów załatwiania spraw urzędowych i osobistych,

– wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, również pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami,
– współpraca z rodziną i opiekunami we wszelkich sprawach dotyczących mieszkańców,

– współpraca z pozostałymi opiekunami mieszkania, z trenerami umiejętności, z psychologiem i prawnikiem udzielającymi w ramach projektu wsparcia specjalistycznego oraz instytucjami we wszelkich sprawach dotyczących mieszkańców mieszkania chronionego,

– wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku, a także współpraca z pracownikiem Biura Obsługi Placówek w zakresie związanym z realizacją projektu.

5. Warunki pracy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– zatrudnienie na pełny etat,

– zatrudnienie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. tj. na czas trwania projektu,

– zatrudnienie w zmianowym systemie czasu pracy, w tym w porze nocnej,

– miejsce świadczenia pracy: 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 4.

6. Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

– list motywacyjny,

– CV,

– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami np. kserokopie umów o pracę, kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach lub szkoleniach, listy polecające, referencje itp.

– klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na stanowisko opiekuna do mieszkania chronionego.

7. Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, w pokoju 2.11 (II piętro) lub elektronicznie na adres bop.zory@psoni.org.pl w terminie do dnia 25.04.2019r. do godziny 14.00.

8. Zasady rekrutacji:

– rozpatrywane będą aplikacje spełniające wymogi oraz złożone w określonym terminie,

– z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa,

– o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie,

– z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o pracę.

9. Informacje dodatkowe:

– dodatkowych informacji udziela: Monika Rogala, telefon 32 43-43-678,

– PSONI zastrzega sobie możliwość ostatecznego obsadzenia 4 etatów na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Instytucji Zarządzającej.

 

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress