PSONI - Żory | Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami
9473
post-template-default,single,single-post,postid-9473,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

08 Paź Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału w Śląskim Konwencie Regionalnym, który odbędzie się 18 października 2018 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8.

Tematem Śląskiego Konwentu Regionalnego będą wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami i działania alternatywne dla tej instytucji, mieszkalnictwo wspomagane, usługi wspierające niezależność, a także oczekiwania i obawy związane z dorosłym życiem widziane z perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dla każdego z nas godność osobista jest jedną z najważniejszych życiowych wartości. Ubezwłasnowolnienie odbiera osobom ich godność, pozbawia samodzielności, nie pozwala stanowić o sobie i swoim życiu. Dlatego też na Konwencie będziemy rozmawiać o innych niż ubezwłasnowolnienie rozwiązaniach, które pozwalają wspierać osoby z niepełnosprawnościami bez równoczesnego pozbawiania ich godności osobistej i samodzielności życiowej. Będziemy również rozmawiać o mieszkalnictwie wspomaganym, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą prowadzić niezależne życie, wyznaczać własne cele i plany oraz realizować je przy wsparciu innych osób. Ponadto będziemy mówić o działaniach samorządu lokalnego i wojewódzkiego, zarówno tych już realizowanych jak i planowanych do realizacji w obszarze usług wspierających Niezależne Życie.

W naszych rozmowach będziemy odnosić się do rekomendacji Komitetu ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie tych obszarów, gdyż wciąż wiele kwestii wymaga przemyśleń, wprowadzenia zmian i podjęcia konkretnych działań systemowych, których trwale poprawią sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Celem Śląskiego Konwentu Regionalnego jest stworzenie okazji do dialogu między przedstawicielami samorządu a środowiskiem osób z niepełnosprawnościami na temat ich potrzeb – dlatego do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych różnego szczebla. Liczymy na otwartą dyskusję pomiędzy uczestnikami Śląskiego Konwentu Regionalnego a lokalnym samorządem. Jej celem będzie przedstawienie komentarzy na temat działań, które teraz i w najbliższej przyszłości będą podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Całość stanie się postulatem, który zostanie przedstawiony na Kongresie oraz przekazany do samorządów oraz Rządu.

 

Program Śląskiego Konwentu Regionalnego przedstawia się następująco:

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Otwarcie Śląskiego Konwentu Regionalnego

10.10 – 10.35 Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami w świetle Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

10.35 – 11.35 Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami w praktyce – wybrane problemy:

– Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? – o wspieranym podejmowaniu decyzji

– Jeśli nie dom pomocy społecznej, to co? – o mieszkalnictwie wspomaganym i wsparciu w społeczności lokalnej

11.35 – 12.00 Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną  – perspektywa Sefl-Adwokatów

12.00 – 12.15 Przedstawienie działań samorządu wojewódzkiego i lokalnego w obszarze usług wpierających Niezależne Życie

12.15. – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Dyskusja oraz postulaty dotyczące realizacji prawa do Niezależnego Życia osób z niepełnosprawnościami

13.40              Zakończenie Śląskiego Konwentu Regionalnego

 

Naszymi Partnerami w organizacji Śląskiego Konwentu Regionalnego są:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach
 • Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach
 • Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa
 • Stowarzyszenie „OLIGOS” z Rybnika
 • Fundacja Transgresja z Katowic
 • Fundacja „Oczami Brata” z Częstochowy
 • Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Śląskim Konwencie Regionalnym!

Więcej informacji udzielają:

 • Izabela Bester – PSONI Koło w Żorach, zk.zory@psoni.org.pl, tel. 609 600 015
 • Monika Rogala – PSONI Koło w Żorach, bop.zory@psoni.org.pl, tel. 796 554 855

 

Zgłoszenie udziału proszę przesyłać za pomocą poniższego formularza oraz oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.

Formularz rejestracyjny uczestnika na Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami w PSONI Koło w Żorach.

* - pole wymagane

6. Dodatkowe potrzeby - wybierz, jeżeli chcesz z nich skorzystać:
tłumacz języka migowego,
pętla indukcyjna lub system FM,
pomoc wolontariusza,
Inne

7. Zgody i informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach (Administratora danych) z siedzibą w Żorach, przy ul. Piastów Górnośląskich 8 w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne".

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, KRS 0000312148, NIP 6511686786, REGON 241006800, w dalszej części zwana Administratorem. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: bop.zory@psoni.org.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

5. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.

10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: kontakt@dpo24.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress